ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

หนังสือแจ้ง/เวียน

คำสั่ง

เอกสารต่างๆ