ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางสาวเตือนใจ บุญทิม

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

คำสั่ง

หนังสือแจ้ง/เวียน

เอกสารต่างๆ