ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางสาวเตือนใจ บุญทิม

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชนในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

05 สิงหาคม 2565 /

20:06 น.

กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชนในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดราชบุรี

02 สิงหาคม 2565 /

20:15 น.

คำสั่ง

หนังสือแจ้ง/เวียน

เอกสารต่างๆ