ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางสาวเตือนใจ บุญทิม

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน ในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดปราจีนบุรี

17 มิถุนายน 2565 /

20:43 น.

กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ขั้นตอนที่ 1 และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ณ จังหวัดอ่างทอง

09 มิถุนายน 2565 /

21:00 น.

หนังสือแจ้ง/เวียน

คำสั่ง

เอกสารต่างๆ