โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งฯ ที่ 781/2565 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งฯ) 

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งฯ ที่ 388/2565 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งฯ)

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งฯ ที่ 377/2565 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งฯ)

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งฯ ที่ 196/2565 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งฯ)

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งฯ ที่ 372/2564 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งฯ)

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง งบประมาณ พ.ศ. 2563) ** ปรับปรุงล่าสุด **

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง งบประมาณ พ.ศ. 2563) ** ยกเลิก **

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งฯ ที่ 1046/2563 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งฯ)

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งฯ ที่ 820/2563 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งฯ)

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งฯ ที่ 236/2563 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งฯ)

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งฯ ที่ 143/2563 แก้ไขคำสั่ง)

 การจัดตั้งส่วนราชการภายในชื่อ "กองนิติการ" (คำสั่งฯ ที่ 1156/2562)

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งฯ ที่ 911/2562 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งฯ)

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งฯ ที่ 842/2562 และ 843/2562)

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (คำสั่งฯ ที่ 388/2562)

 คำสั่งแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552 (เล่มสีน้ำเงิน)

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552

(Visited 1 times, 1 visits today)