โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งฯ ที่ 820/2563 แก้ไขคำสั่ง)

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งฯ ที่ 236/2563 แก้ไขคำสั่ง)

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (คำสั่งฯ ที่ 143/2563 แก้ไขคำสั่ง)

 การจัดตั้งส่วนราชการภายในชื่อ "กองนิติการ"

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน (แก้ไขเพิ่มเติม)

 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 คำสั่งแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552 (เล่มสีน้ำเงิน)

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552

(Visited 1 times, 1 visits today)