แบบรายงานผลการดำเนินงานของ พช. ที่ประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์กับประชาชน

แบบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา ที่ประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

download.pngสำนัก กอง ที่สังกัดส่วนกลาง news.gif

download.png

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด news.gif

(Visited 1 times, 1 visits today)