แบบรายงานผลการดำเนินงานของ พช. ที่ประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์กับประชาชน

แบบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา ที่ประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

สำนัก กอง ที่สังกัดส่วนกลาง 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

(Visited 1 times, 1 visits today)