สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินกรมการพัฒนาชุมชน รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560 ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จังหวัดบุรีรัมย์

21 มิถุนายน 2560 /

06:11 น.

ติดตามและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

18 พฤษภาคม 2560 /

03:11 น.

ติดตามและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

17 พฤษภาคม 2560 /

03:05 น.