กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชนในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

05 สิงหาคม 2565 /

20:06 น.

กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชนในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดราชบุรี

02 สิงหาคม 2565 /

20:15 น.

กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความภักดี เพื่อนำไปตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

27 กรกฎาคม 2565 /

16:16 น.

กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน ในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดปราจีนบุรี

17 มิถุนายน 2565 /

20:43 น.

กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ขั้นตอนที่ 1 และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ณ จังหวัดอ่างทอง

09 มิถุนายน 2565 /

21:00 น.

กพร. กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดทีม ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

07 มิถุนายน 2565 /

17:32 น.