ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 news.gif

      รอบที่ 1/2564 (Download)

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

        รอบที่ 2/2564 (Download) 

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        รอบที่ 1/2563 (Download) 

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

        รอบที่ 2/2563 (Download) 

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        รอบที่ 1/2562 

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

        รอบที่ 2/2562

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        รอบที่ 1/2561

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

        รอบที่ 2/2561

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

               icon-outgoing.png ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)