ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     รอบที่ 1/2565 (Download)

                ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

                ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

                ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

                ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

     รอบที่ 2/2565 (Download)

                ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

                ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

                ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

                ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      รอบที่ 1/2564 (Download)

                ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

                ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

                ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

                ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

        รอบที่ 2/2564 (Download) 

                ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

                ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

                ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

                ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        รอบที่ 1/2563 (Download) 

                ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

                ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

                ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

                ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

        รอบที่ 2/2563 (Download) 

                ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

                ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

                ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

                ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        รอบที่ 1/2562 

                ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

                ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

                ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

                ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

        รอบที่ 2/2562

                ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

                ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

                ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

                ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

        รอบที่ 1/2561

                ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

                ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

                ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

                ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

        รอบที่ 2/2561

                ตัวชี้วัดของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

                ตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม

                ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก กอง และเทียบเท่า

                ตัวชี้วัดของพัฒนาการจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)