เอกสารประกอบการประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

1. การขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)   PDF   PPT

2. การตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จด้วยแนวคิด OKRs (Objective and Key Results) (ดร. ธนพล ก่อฐานะ)   PDF

3. กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงาน ก.พ.ร.)   PDF

4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   PDF   PPT

5. กองคลัง   PDF   PPT

6. กองแผนงาน   PDF   PPT

7. สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน   PDF   PPT

8. สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน   PDF   PPT

9. สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน   PDF   PPT

10. สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   PDF   PPT

11. กองการเจ้าหน้าที่ (DPIS)   PDF   PPT

12. กองการเจ้าหน้าที่ (การประเมินผลการปฏิบัติราชการ)   PDF   PPT   แผ่นพับ

13. KPI_รอบที่ 1.2563 ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด   PDF   Word

14. KPI_รอบที่ 2.2563 ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด   PDF   Word

(Visited 1 times, 1 visits today)