เอกสารประกอบการประชุม

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

มอบนโยบายการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    P D F     

แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    P D F      

ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   P D F       

การยกระดับการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0   P D F       

 

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

 เอกสารประกอบการประชุม (ทุกสำนัก กอง)    

 

(Visited 1 times, 1 visits today)