เอกสารประกอบการประชุม

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   new.gif

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

download.png

มอบนโยบายการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    P D F     new.gif

download.pngแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    P D F      new.gif

download.pngตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   P D F       new.gif

download.pngการยกระดับการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0   P D F       new.gif

 

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

download.png เอกสารประกอบการประชุม (ทุกสำนัก กอง)    new.gif

 

(Visited 1 times, 1 visits today)