เอกสารเผยแพร่

  รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  แผ่นพับ CDD Change

  การมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ค่านิยมองค์การ  กรมการพัฒนาชุมชน  วันที่ 18 ธค 60   19 ธค 60

(Visited 1 times, 1 visits today)