ด้านการบริหารงานบุคคล

คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2561

            แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

            แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

            แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-------------------------------------------------------------------------------

ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2561

            รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่น

            ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผลการประเมิน

            หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)