พช. เดินหน้าปรับแผน BCP เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤต เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายพัฒนาระบบราชการไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน

18 กุมภาพันธ์ 2564 /

17:27 น.