พช. เตรียมความพร้อม !! การรับการตรวจประเมินรางวัล PMQA หมวด 6 ด้านกระบวนการและนวัตกรรม ครั้งที่ 2

8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ วิทยากรภาคเอกชน นายถิระ ถาวรบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการคุณภาพ จำกัด (Quality Management Co,Ltd) เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการและนวัตกรรมของกรมการพัฒนาชุมชน

สำหรับประเด็นสำคัญในการพิจารณาเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินรางวัลฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ วีดิทัศน์การนำเสนอผลการดำเนินงาน การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ผลงานที่โดดเด่นของกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดความเป็นระบบ และความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตรวจประเมินรางวัลประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ จะใช้ช่องทางการประชุม/การสื่อสาร ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาองค์การและสมัครขอรับรางวัลอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)