พช. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 11 มกราคม 2565

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก กอง พัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผล และแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน 

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นการปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ การปฏิบัติการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนองงานสถาบันหลักของชาติ โดยมีตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 1) การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล 3) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 4) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 5) การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างชำระคืน เงินยืมตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 6) การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 7) การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 8) การพัฒนาบริการดิจิทัล สำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลทฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” โดยมีการประเมินส่วนราชการและจังหวัด ปีละ 1 ครั้ง (รอบการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประเมินส่วนราชการ มีกรอบการประเมินใน 2 องค์ประกอบ คือ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) และการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ซึ่งประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ดังนี้

การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 70)

  • ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์ (ร้อยละ 20)
  • ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ (ร้อยละ 20)
  • ร้อยละหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 15)
  • ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายที่สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได้ด้วยกระบวนการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (ร้อยละ 15)

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 30)

  • จำนวนของฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลกับระบบ Linkage center (ร้อยละ15)
  • การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (ร้อยละ 15)

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)