พช. เตรียมความพร้อม รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งประกอบด้วย สาขาบริการภาครัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หน่วยงานที่จะได้รับ “รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม” ต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น ทั้ง 3 สาขา

  • รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทนวัตกรรมการบริการ 2) ประเภทพัฒนาการบริการ 3) ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ และ 4) ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
  • รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 5 ประเภท ได้แก่ 1) เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 2) สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 3) ผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) 4) เลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) และ 5) ร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered)
  • รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประกอบด้วย 3 ประเภทรางวัลได้แก่ 1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 2) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น และ 3) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาองค์การ และเสนอผลงานที่โดดเด่น เพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ต่อเนื่องมาตลอดทุกปี

(Visited 1 times, 1 visits today)