พช. ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference แนวทางการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนจาก สำนัก กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผล และแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และวิทยากรภาคเอกชนบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการยกระดับการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 สำหรับวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ประกอบด้วย นางกาญจนา มังกโรทัย นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ และดร. อรทัย ยศอินต๊ะ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ สำหรับวิทยากรภาคเอกชน คือ ดร. ธนาวิช จินดาประดิษฐ์ บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำกัด

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ในการปฏิบัติราชการนั้น จำเป็นจะต้องมีการประเมินผลงานหลังจากที่ได้รับงบประมาณมาแล้ว ต้องมีการประเมินว่าการทำงานเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมีกรอบการประเมินใน 2 องค์ประกอบ แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทุกองค์ประกอบ รวมทั้งกำหนดให้ประเมินส่วนราชการและจังหวัด ปีละ 1 ครั้ง รอบการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ในปี 2564 การประเมินส่วนราชการ มีกรอบการประเมินใน 2 องค์ประกอบ คือ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) และการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้

การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) (ร้อยละ 70)

  • ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลาดออนไลน์ (ร้อยละ 20)
  • ร้อยละหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 25)
  • จำนวนกองทุนชุมชนเข้มแข็งที่สามารถยกระดับได้ (ร้อยละ 25)

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) (ร้อยละ 30)

  • การพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ผลิตประกอบการ OTOP (ร้อยละ15)
  • การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) (ร้อยละ 15)
(Visited 1 times, 1 visits today)