พช. ประชุมคณะทำงานศึกษาการแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการและการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 26 มีนาคม  2564 เวลา 09.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาการแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการและการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้อำนวยการสำนัก กอง และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)