กรมการพัฒนาชุมชน รับรางวัล องค์กรส่งเสริม “คนดี คนเก่ง คนกล้า” ประจำปี 2565 จากวุฒิสภา

วันที่ 15 กันยายน 2565

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนร่วมพิธีรับมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ณ ห้องประชุม 402 -403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ซึ่งมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับรางวัล รวมทั้งหมด 74 องค์กร โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานในพิธี ฯ

รางวัล “องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า” เริ่มจัดขึ้นในปีนี้ โดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจในการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ในชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึง ให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมทั้งในด้านความดี ความสามารถ และความกล้าหาญ ควบคู่กันไป

กรมการพัฒนาชุมชนมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า ประจำปี​ 2565 และส่งให้คณะกรรมาธิการ ฯ พิจารณาคัดเลือก คือ โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่น ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญในการกระตุ้นเสริมพลังให้ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน และประชาชนในชุมชนทุกหมู่บ้าน/ตำบล ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชน โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติเป็นประจำทุกปี และเป็นการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)