อธิบดี พช. นำข้าราชการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตจำนงในการบริหารงานตามนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตอย่างมุ่งมั่นของบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า “กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากร และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ โดยได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาล การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตอย่างมุ่งมั่นของบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อประชาชน”

สำหรับวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) สำหรับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ได้กำหนดประเด็นความร่วมมือที่สำคัญของรัฐภาคี 3 ประการ ดังนี้

  1. ด้านมาตรการเชิงป้องกัน :ทุกประเทศต้องมุ่งป้องกันปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นอันดับแรก
  2. ด้านการบัญญัติความผิดทางอาญา :ทุกประเทศต้องถือว่าการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบคืออาชญากรรม
  3. ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ :ทุกประเทศต้องให้ความร่วมมือในการทำให้อนุสัญญามีผลในทางปฏิบัติได้จริง

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) อย่างต่อเนื่องทุกปี

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)