พช. ได้รับคัดเลือกเป็น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2 ปี ซ้อน

วันที่ 29 กันยายน 2564

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ระดับชมเชย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ซึ่งรางวัลฯ ดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชนมีผลการดำเนินงานโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลฯ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นแนวคิดการพัฒนาองค์กรที่นำหลักการสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ เพื่อกระตุ้นทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในองค์กร ซึ่งได้นำหลักการของสหประชาชาติและแผนพัฒนาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มาเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชน ที่มีความโดดเด่นเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยจะเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถถ่ายทอดการเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรอื่น ๆ ต่อไป

กรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้การนำของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 29 มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นกำลังหลักในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยยึดหลักศักดิ์ศรี ศักยภาพของประชาชน ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชาชน ด้วยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และหลักประชาธิปไตย ในการทำงานและตัดสินปัญหา ความต้องการ นำสู่แผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีการจัดสรรงบประมาณผ่านภารกิจต่าง ๆ เช่น  โครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) การส่งเสริมกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล การสร้างวินัยทางการเงินผ่านกระบวนการออม การส่งเสริมบทบาทของสตรีผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรือการสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านแผนปฏิบัติการปลูกผัก 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมีการสอดแทรกความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับบุคลากรในทุกระดับ และผู้นำชุมชน ตลอดจนภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมในการพัฒนาชุมชน และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขจัดความยากจนในทุกรูปแบบและการขจัดความหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การทำให้หลักคิดสิทธิมนุษยชนเป็นจริงในชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติเป็นปกติในทุกกิจกรรมพัฒนาชุมชน ทั้งการพัฒนาผู้นำ การจัดตั้งและบริหารของกลุ่ม/องค์กร กิจกรรมทั้งปวงของชุมชน อยู่บนวิถีประชาธิปไตย การให้โอกาสและให้ประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงสิทธิพื้นฐานของทุกคนตลอดมา

ในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และในปี 2563 ได้ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาดำเนินการผ่านโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ผ่านการอบรมโครงการ "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง" ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กรมการพัฒนาชุมชน กับผู้นำกลุ่มองค์กร เครือข่าย กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐ ผู้แสวงหาที่พักพิง กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ และกลุ่มผู้พ้นโทษในการให้โอกาส ให้ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดแกนนำการพัฒนา เกิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถพึ่งพาตนเองได้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ ลดปัญหาภัยแล้ง และครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง

กรมการพัฒนาชุมชนมีการพัฒนาองค์กรโดยการนำหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานมาบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ และรางวัลดังกล่าวเป็นการยืนยันว่า การดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปกป้องและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับบริการทุกกลุ่ม เพื่อสร้างชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)