พช. เสนอผลงาน เพื่อรับการคัดเลือก “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564”

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายนิวัติ น้อยผาง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาครัฐ ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งกรมฯ ได้ชี้แจงการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน โครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ที่ได้ประยุกต์หลักการของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับการคัดเลือกเป็น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564”

โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ สู่ความยั่งยืน CHANGE FOR GOOD ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ผ่านกระบวนการสร้างคุณค่าให้เกิดกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง โดยยึดปรัชญาของกรมการพัฒนาชุมชนในหลักความจริงของชีวิตที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติว่า “มนุษย์ทุกชีวิตมีคุณค่า มีความหมาย มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ เชื่อว่าทุกคนควรได้รับการยอมรับและโอกาส ในแนวคิดที่ว่า มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ ถ้าได้รับโอกาส” ซึ่งสอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 ใน 4 ด้าน 2 กลุ่ม 1 เสาหลัก คือ ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ และด้านการเมืองการปกครองความมั่นคง

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มาตั้งแต่ ปี 2552-2564  โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2563 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2563 โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2563 ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมนได้มีการดำเนินงานในด้านสิทธิมนุษยชน ในการช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐ และผู้แสวงหาที่พักพิง ตามโครงการดังกล่าว ทั้งพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่สูง ในจังหวัดลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ตาก กาญจนบุรี

กรมการพัฒนาชุมชนได้บูรณาการความร่วมมือตามขอบเขตความร่วมมือและสืบสานพระราชปณิธานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ผ่านการอบรมโครงการ ”โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยการให้โอกาส ให้ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ผู้พ้นโทษ และให้โอกาสผู้พ้นโทษได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตามความพร้อมและความสมัครใจ เพื่อเป็นแนวทางให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทุกคน ใน 3 ลักษณะ คือ กลุ่มผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรม ที่มีที่ดินทำกิน ขนาด1 ไร่ 3 ไร่ สามารถนำที่ดินเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สนับสนุนการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี และสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐาน และส่วนในกลุ่มผู้พ้นโทษที่ไม่มีที่ดินทำกิน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชน ในครัวเรือน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เปิดโอกาสในการส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ รูปแบบการเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนฯ การเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปฏิบัติงานร่วมพัฒนาในแปลงครัวเรือนต้นแบบและแปลงชุมชนต้นแบบ ซึ่งผลจากการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ผ่านการอบรมโครงการ ”โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทำให้เกิดแกนนำการพัฒนา เกิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาภัยแล้ง ทำให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง

โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เกิดขึ้นจากความริเริ่มของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ด้วยความมุ่งมั่นให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ (ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม นำหลักการสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้กรอบ “วาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจเอกชนที่มีความโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน มาเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ พร้อมทั้งรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)