พช. เสนอผลงานเพื่อรับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการจัดการบริหารภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2564 หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ผ่านระบบ ZOOM

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก กอง คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2564 หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี

โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ จำนวน 4 ท่าน คือ นายจาดุร อภิชาตบุตร ประธานการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ นางสาวดารัตน์ บริพันธกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ นายวิพุธ อ่องสกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องและมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น และในหมวดที่ 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรมนั้น เป็นรางวัลที่ตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงผลผลิตและการบริการ กระบวนการทำงาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติการ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้ส่วนราชการประสบความสำเร็จและยั่งยืน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)