พช. เสนอผลงานเพื่อรับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการจัดการบริหารภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2563 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก กอง คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2563 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาส นภักดี

โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินรางวัล คือ นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม นางปานจิต จินดากุล อดีตที่ปรึกษาด้านการประเมินผลดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), น.ส.ดารัตน์ บริพันธกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียน และอดีตผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น และในหมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัตินั้น เป็นรางวัลที่ตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการในการจัดทำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ การนำไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้าที่ทำให้ส่วนราชการประสบความสำเร็จและยั่งยืน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)