พช. เพิ่มศักยภาพคณะทำงาน PMQA เพื่อก้าวสู่องค์กร 4.0 ประจำปี 2565

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางสาวเตือนใจ  บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้เป็นวิทยากรภาคเอกชน คือ นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด สำหรับหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ มีจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร“การเตรียมความพร้อมสู่ระบบราชการ 4.0” และหลักสูตร “การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0”

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า “การเข้ามารับตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีหนึ่งงานที่ต้องการทำ คือการพัฒนาคุณภาพองค์กรของกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชนมีต้นทุนที่สูงกว่า และการที่มีต้นทุนเดิมที่ดีอยู่แล้ว จะนำมาดำเนินการต่อโดยนำหลักการหรือแนวคิด  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) เข้ามาใช้ วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดวัตถุประสงค์แรกที่ต้องการบอกกล่าวกับคณะทำงานฯ คือ ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงาน ในสภาวะของข้าราชการยุคใหม่ ให้เป็นระบบราชการ 4.0 ในเรื่อง IT ข้อมูลความโปร่งใส และการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่วนเรื่องของรางวัลฯที่จะได้รับเป็นวัตถุประสงค์ที่สอง นอกจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานของส่วนกลาง ในส่วนภูมิภาคก็ได้ให้แนวทางการดำเนินงานไว้แล้ว”

ในการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ ครั้งนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบนโยบายแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และให้กำลังใจคณะทำงานฯ โดยกล่าวว่า “ ให้ทุกคนทำงานตามนโยบายที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจในการทำงาน เพื่อให้กรมการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับแนวหน้า และให้บุคลากรในกรมการพัฒนาชุมชนทำงานอย่างมีความสุข ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่”

PMQA 4.0 เป็นเครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)