พช. เพิ่มพลังในขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน สู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงานราชการทุกแห่งอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานราชการและส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามเป้าหมายที่ทำให้ประชาชนมีความสุข โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ประกอบด้วย นางสาวนภนง ขวัญยืน ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมบริการภาครัฐ และนางขนิษฐา งามวงศ์สถิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำหรับเนื้อหาในการบรรยายให้ความรู้ เน้นย้ำในเรื่องแนวทางการสมัคร หลักเกณฑ์การประเมินรางวัล ตัวอย่างความสำเร็จของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นในแต่ละประเภท แนะนำการเลือกผลงาน/เป้าหมายที่โดดเด่น ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีการทำงานแบบเครือข่าย รวมทั้งเทคนิคการเขียนใบสมัครเพื่อให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ

- รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจในการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่น ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการและทางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaborate) 

- รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ 

กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาองค์การและสมัครขอรับรางวัลอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี

(Visited 1 times, 1 visits today)