พช. เตรียมความพร้อม สมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยเป็นการประชุมของคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้แทนของสำนัก กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส่วนกลางเข้าร่วมประชุม

นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เลขานุการของคณะฯได้กล่าววัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพิจารณาหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การประเมินผล ขั้นตอนการพิจารณาและการสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ รวมทั้งการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรภาครัฐ ประจำปี 2565 มีดังนี้

1.ประเภทองค์กร แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1.1 ระดับจังหวัด ครอบคลุมการบริหารทั้งจังหวัด

1.2 ระดับหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า แบ่งได้ดังนี้

  • หน่วยงานภาครัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร เช่น (1) ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า (2) องค์การมหาชน (3) องค์กรรูปแบบใหม่ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย (4) หน่วยบริการที่เป็นรูปแบบพิเศษ
  • หน่วยของรัฐรูปแบบอื่น ได้แก่ (1) หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ1 (2) หน่วยงานที่ใช้อำนาจของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ เช่น สภาวิชาชีพ สถาบันภายใต้มูลนิธิ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle – SPV)

1.3 ระดับหน่วยงานในพื้นที่หรือเทียบเท่า เช่น (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วน ราชการที่เป็นต้นสังกัดในส่วนกลาง (3) ราชการส่วนกลางซึ่งตั้งในภูมิภาค ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นต้น สังกัดในส่วนกลาง

2.องค์กรที่สมัครและผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินขั้น A และขั้น B จะต้องยินยอมในการเปิดเผยรายชื่อ ต่อสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้มีการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

3.หากคะแนนถึงเกณฑ์การตรวจประเมิน Site Visit Review องค์กรผู้รับการประเมินต้องเตรียมความพร้อม ด้านบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก เอกสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน สามารถตรวจประเมินทั้งในรูปแบบ Onsite และ/หรือ Online

4.หากได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชน องค์กรจะต้องมีความพร้อมที่จะถ่ายทอด ขยายผล และต่อยอดความเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนแก่องค์กรอื่น ๆ ต่อไป

5. องค์กรที่เคยได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมประกวด จะต้องนำเสนอโครงการที่ไม่ซ้ำกับที่เคยเสนอหรือหากเป็นโครงการเดิมต้องแสดงให้เห็นถึงการขยายผล ต่อยอดจากงานเดิม

ข่าว : กพร.กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)