พช. เดินหน้าปรับแผน BCP เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤต เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายพัฒนาระบบราชการไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องขององค์การในสภาวะวิกฤตจาก สำนัก กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร. ธนาวิช จินดาประดิษฐ์ บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำกัด วิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง BCP เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความพร้อมขององค์การต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) และพิจารณาทบทวนแผน BCP ของกรมการพัฒนาชุมชนให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้แผนบริหารความพร้อมขององค์การต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) คือแผนที่กำหนดแนวทางการดำเนินการของหน่วยงาน เมื่อเกิดสภาวะวิกฤติหรือภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานหยุดชะงัก เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานบริการภาครัฐที่สำคัญต่อประชาชน กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญกับสภาวะวิกฤติหรือภัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้กระบวนการทำงานของหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนบริหารความพร้อมขององค์การต่อสภาวะวิกฤต เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลื่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทุกปีอีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)