พช. รับรางวัล DIGI DATA AWARDS 2022 หน่วยงานที่มีจำนวนยอดดาวน์โหลดสูงสุดของชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เข้ารับรางวัลข้อมูลเปิดภาครัฐ ประจำปี 2565 “DIGI Data Awards 2022” หน่วยงานที่มีจำนวนยอดดาวน์โหลดสูงสุดของชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ณ ห้อง The Grand Arnoma กรุงเทพฯ โรงแรม Arnoma Grand Bangkok โดยมี ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานการมอบรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำข้อมูลมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ https://data.go.th/ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลและสนับสนุนการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้

รางวัลข้อมูลเปิดภาครัฐ ประจำปี 2565 “DIGI Data Awards 2022” เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่จัดทำข้อมูลมาเปิดเผยบนแพลตฟอร์มกลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th เพื่อเป็นรางวัลส่งเสริมความมุ่งมั่นการจัดทำชุดข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวคิด “Data Driven Government” นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความมุ่งมั่นของหน่วยงานรัฐแล้ว เป็นการส่งเสริมชุดข้อมูลเปิดที่สำคัญและเป็นที่นิยมโดยคัดเลือกจากชุดข้อมูลที่มีอันดับการดาวน์โหลดสูงสุดจากผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มกลาง data.go.th ในอีกทางหนึ่งด้วย ความคาดหวังของการมอบรางวัลในครั้งนี้ต้องการมุ่งเน้นให้เกิดการฝึกฝนของเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานที่ถือครองชุดข้อมูลต่าง ๆ ในหน่วยงานว่า ข้อมูลที่หน่วยงานถือครองไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์เฉพาะในหน่วยงานเท่านั้น หากแต่ยังจะเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น เมื่อนำข้อมูลที่ถือครองมาเปิดเผยข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน หรือแม้กระทั้งภาคประชาชน สังคมและเศรษฐกิจที่นำไปต่อยอดจะสามารถเพิ่มมูลค่าของชุดข้อมูลได้เช่นกัน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ของข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ระหว่างหน่วยงาน และความร่วมมือของภาคประชาคม นอกจากนี้ยังมีการผลักดันการจัดทำบัญชีข้อมูล หรือ Data Catalog โดยสำนักสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐมีทะเบียนบัญชีชุดข้อมูลเป็นของตนเอง ผ่านกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล ส่งเสริมให้เกิดชุดข้อมูลเปิด ที่มีเป็นมาตรฐานและมีคุณภาพอีกเป็นจำนวนมาก สำหรับรางวัล DIGI Data Awards 2022 ในปีนี้ มีการมอบรางวัล จำนวน 58 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 โล่เกียรติคุณ 9 รางวัล และประเภทที่ 2 ประกาศนียบัตรชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า จำนวน 49 รางวัล

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวขอขอบคุณ สพร. ที่ได้มอบรางวัลนี้ให้แก่กรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงบุคลากรของกรมฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ รางวัลนี้จะเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นเตือนให้ทุกคน ทุกฝ่าย มุ่งมั่นทำงานภายใต้นโยบายและความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยชุดข้อมูลที่ภาครัฐได้จัดเก็บและรวบรวมไว้นำมาเผยแพร่ให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่อไป”

ข่าว : กพร.กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)