พช. เสนอผลงานเพื่อรับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการจัดการบริหารภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2563 หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก กอง คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2563 หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

โดยมีคณะผู้ตรวจคือ นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม นางปานจิต จินดากุล อดีตที่ปรึกษาด้านการประเมินผลดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), น.ส.ดารัตน์ บริพันธกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียน และอดีตผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะ ที่ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น และในหมวดที่ 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรมนั้น เป็นรางวัลที่ตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงผลผลิตและการบริการ กระบวนการทำงาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติการ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้ส่วนราชการประสบความสำเร็จและยั่งยืน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี

(Visited 1 times, 1 visits today)