พช. ประชุม ITA 2564 ครั้งที่ 1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินและการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment – IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment – EIT)

กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) และมีการทบทวนคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนฯ และแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานทุกปีอย่างต่อเนื่อง

(Visited 1 times, 1 visits today)