พช. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน PMQA 4.0 ครั้งที่ 1

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยนางสาวเตือนใจ  บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และชี้แจงรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (Application Report : AR) เพื่่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ผ่านระบบรับสมัครรางวัลเลิศรัฐออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งผลงานที่สมัครได้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ขั้นตอนที่ 2 และได้รับการตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน 

(Visited 1 times, 1 visits today)