พช. ประชุมเตรียมความพร้อม!! การรับการตรวจประเมินรางวัล PMQA หมวด 6 ด้านกระบวนการและนวัตกรรม ครั้งที่ 1

24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

สำหรับประเด็นสำคัญในการพิจารณาเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินรางวัลฯ อาทิเช่น กรอบการนำเสนอผลการดำเนินงาน การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ผลงานที่โดดเด่นของกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดความเป็นระบบ และความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่อง

การตรวจประเมินรางวัลประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ จะใช้ช่องทางการประชุม/การสื่อสาร ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาองค์การและสมัครขอรับรางวัลอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี

(Visited 1 times, 1 visits today)