พช. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนกลาง โดยมีคณะทำงานกำหนดตัวชี้วัด กำกับติดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

สำหรับตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการพัฒนาชุมชน  มีกรอบการประเมิน จำนวน 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) และ 2) การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ซึ่งประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ดังนี้

  1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์
  2. ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ
  3. ร้อยละหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
  4. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนเป้าหมายที่สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได้ด้วยกระบวนการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
  5. จำนวนของฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลกับระบบ Linkage center
  6. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0
  • ตัวชี้วัด 1) – 4) : การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)
  • ตัวชี้วัด 5) – 6) : การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)