พช. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 2 ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้อำนวยการสำนัก กอง และคณะทำงานกำหนดตัวชี้วัด กำกับติดตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินการกำกับการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด และพิจารณาตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)