พช. ประชุมตัวชี้วัดของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมทบทวนตัวชี้วัดรายบุคคล รอบการประเมินที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรม นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ผู้แทนสำนัก กอง ศูนย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกรม เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีมาตรฐานและเป็นธรรม โดยมีความสอดคล้องกับงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ภารกิจของหน่วยงาน ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผู้บริหารองค์การ และนโยบายสำคัญ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)