พช. ประชุมคณะทำงานฯ ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำหนดตัวชี้วัด กำกับติดตามตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางวรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายพิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นายพรหมพันธุ์ กองพลพรหม ผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุม ร่วมแสดงข้อคิดเห็น และตรวจสอบการกำหนดร่างข้อเสนอตัวชี้วัด

สำหรับประเด็นการประชุม มีรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนร่างข้อเสนอตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดไว้จำนวน 2 องค์ประกอบ จำนวนไม่เกิน 7 ตัวชี้วัด ดังนี้

  • องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) กำหนดค่าน้ำหนักในการวัดทั้งหมด ร้อยละ 70 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3-5 ตัวชี้วัด เป็นการวัดตามภารกิจของหน่วยงาน งานตามนโยบาย งานตามแผนปฏิรูปประเทศ (ตัวชี้วัดบังคับจำนวน 1 กรม/1 ตัวชี้วัด) โดยการกำหนดตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และภารกิจยุทธศาสตร์กระทรวงและกรม เป็นหลัก
  • องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) กำหนดค่าน้ำหนักในการวัดทั้งหมด ร้อยละ 30 ประกอบด้วยตัวชี้วัดจำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การสู่ระบบดิจิทัล 2) ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

การพิจารณาทบทวนร่างข้อเสนอตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกณฑ์การประเมินและการกำหนดค่าน้ำหนักตัวชี้วัด เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)