พช. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานอื่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานอื่น ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน MOU ตามที่ได้รับผิดชอบ

การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานอื่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) มีจำนวน 33 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 17 ฉบับ
  2. ด้านสังคม จำนวน 6 ฉบับ
  3. ด้านการบริการ จำนวน 4 ฉบับ
  4. ด้านวิชาการ จำนวน 6 ฉบับ

กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยดำเนินการภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกลไกประชารัฐ และกรมการพัฒนาชุมชนได้แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีจนนำมาสู่การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมขับเคลื่อนในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง และประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)