พช. นำเสนอผลงาน เพื่อรับการคัดเลือก องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาครัฐ ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน  ซึ่งกรมฯ ได้ชี้แจงการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน และผลงานที่โดดเด่นของกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้ประยุกต์หลักการของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อรับการคัดเลือกเป็น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565”

คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลฯ ประกอบด้วย นายไพฑูรย์ สว่างกมล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน, นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ, นายณัฐพล ด่านจิตตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนางบุญพาดา พึ่งบุญอรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชน

กรมการพัฒนาชุมชน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย การบริหารจัดการองค์กรตามหลักสิทธิมนุษยชน ความยั่งยืนของการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และนำเสนอผลงานที่โดดเด่น ดังต่อไปนี้ 1) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยนายอดุลย์ วิเชียรชัย เจ้าของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และนายณัฏฐากร แก้วคงชัย เจ้าของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนางแฉล้ม สีเขียว ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 3) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากกลุ่มปลาทูนึ่ง ปลาทูมัน ชุมชนคันทรีพาร์ค 15 จังหวัดปทุมธานี 4) โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ONE TAMBON ONE PRODUCT : OTOP) จากกลุ่มอาภรดี จังหวัดปทุมธานี และ 5) เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลฯ ได้ซักถามในประเด็นที่ยังต้องการความชัดเจนพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่กรมการพัฒนาชุมชน

โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เกิดขึ้นจากความริเริ่มของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ด้วยความมุ่งมั่นให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ (ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม นำหลักการสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้กรอบ “วาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจเอกชนที่มีความโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน มาเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ และใน ปี 2565 ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการต่อเนื่อง เพื่อคัดเลือกองค์กรภาครัฐที่มีความโดดเด่นในเรื่องการนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งหลักการด้านสิทธิมนุษยชน เป็นฐานในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในองค์กร รวมทั้งลดข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือจากผลผลิตขององค์กร โดยองค์กรที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)