พช. ซ้อมใหญ่ เตรียมพร้อมรับการประเมินรางวัล PMQA หมวด 6 ผ่านระบบ ZOOM

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก กอง คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2564 หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)