พช. ซ้อมใหญ่ เตรียมความพร้อม PMQA หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 16.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อม Site Visit รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2563 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก กอง และคณะทำงานฯ PMQA เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมฯ (ซักซ้อมใหญ่) ก่อนวันตรวจประเมินจริงของคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.

สำหรับประเด็นการซักซ้อม มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการสถานที่ การต้อนรับ การนำเสนอผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ การตอบคำถามจากคณะผู้ตรวจประเมินฯ รวมทั้งการนำเสนอวิดีทัศน์ ลักษณะสำคัญขององค์การ และผลงานที่โดดเด่นของกรมการพัฒนาชุมชน

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาองค์การและสมัครขอรับรางวัลอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี

(Visited 1 times, 1 visits today)