พช. ซ้อมใหญ่ เตรียมความพร้อม PMQA หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อม Site Visit รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2563 หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก กอง และคณะทำงานฯ PMQA เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมฯ (ซักซ้อมใหญ่) ก่อนวันตรวจประเมินจริงของคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.

สำหรับประเด็นการซักซ้อม มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการสถานที่ การต้อนรับ การนำเสนอผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ การตอบคำถามจากคณะผู้ตรวจประเมินฯ รวมทั้งการนำเสนอวิดีทัศน์ ลักษณะสำคัญขององค์การ และผลงานที่โดดเด่นของกรมการพัฒนาชุมชน

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาองค์การและสมัครขอรับรางวัลอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี

(Visited 1 times, 1 visits today)