พช. คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ระดับดีเด่น”

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ ระดับดีเด่น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้มีความริเริ่มขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน ด้วยการจัดทำโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว และมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม ที่ได้ผ่านการคัดเลือก เพื่อช่วยเป็นแรงกระตุ้นขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความสำคัญ ในการนำสิทธิมนุษยชน มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทุกองค์กร ปฏิบัติงาน โดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และลดความเสี่ยง หรือ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในปี 2565 มีองค์กรเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน จำนวนมากกว่า 162 องค์กร ซึ่งกำหนดให้ใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินของภาครัฐ และกำหนดให้ใช้หลักการ UNGPs และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินของรัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม

สำหรับองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 มีจำนวน 75 องค์กร ประกอบด้วย

1. องค์กรภาครัฐ จำนวน 32 องค์กร แบ่งเป็น

  • ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 12 องค์กร
  • ส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 3 องค์กร
  • ส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 17 องค์กร

2. องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม และองค์กรภาคประชาสังคม จำนวน 43 องค์กร แบ่งเป็น

  • องค์กรรัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 องค์กร
  • องค์กรธุรกิจ จำนวน 29 องค์กร
  • องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม จำนวน 2 องค์กร
  • องค์กรภาคประชาสังคม จำนวน 4 องค์กร

กรมการพัฒนาชุมชน มีการพัฒนาองค์กรโดยการนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานมาบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ และสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัลชมเชย 2 ปีซ้อน (ปี 2563 และ ปี 2564) และในปี 2565 ได้รับการคัดเลือกเป็น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน รางวัลดีเด่น      

หลังจากพิธีมอบรางวัล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวว่า ผมขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลดีเด่น และรางวัลชมเชย พร้อมขอขอบคุณทุกองค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกองค์กรที่มีความตั้งใจ และพยายามขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ประชาชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะให้ความสนใจ และสมัครเข้ารับการคัดเลือกอีกในปีหน้าอีก และที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรม ไม่ได้นิ่งนอนใจในด้านสิทธิมนุษยชน โดยได้คิดแนวทางต่างๆ ที่ทำให้สังคมมีความสุข ปลอดภัย ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกัน เช่น การสร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เพื่อรองรับแรงงานผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษ เพราะจากข้อมูลพบว่า กว่า 35% กลับไปทำผิดซ้ำในรอบ 3 ปี เนื่องจากไม่มีงานทำ จึงเลือกกลับไปทำผิดแบบเดิม ตนจึงช่วยหางานรองรับให้ผู้ต้องขัง รวมถึงเป็นการช่วยลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย นอกจากนี้ ยังได้สร้างสังคมปลอดภัย ด้วยกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้หญิง ไม่ต้องเจอเหตุสะเทือนขวัญ อย่าง คดีนายสมคิด พุ่มพวง ซึ่งกฎหมายนี้ จะใช้กำไลอีเอ็มควบคุมบุคคลอันตรายหลังพ้นโทษ เป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เขาไปก่อเหตุซ้ำอีก

นอกจากนี้พิธีมอบรางวัล ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และถ่ายทอดบทเรียนจากองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับองค์กรประเภทต่าง ๆ ต่อไป

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)