พช. ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนที่โดดเด่นสู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายแนวทางการการเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้อำนวยการสำนัก กอง พัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของกรมการพัฒนาชุมชนในการเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 มี 4 ประการ ประการแรก เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น ประการที่สอง เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน ประการที่สาม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน และประเด็นที่สี่ เพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานในการครบรอบ 60 ปี ของกรมการพัฒนาชุมชน” และมีข้อสั่งการ

“ให้หน่วยงานส่วนกลางเสนอผลงาน อย่างน้อยหน่วยงานละ 2 ผลงาน และส่วนภูมิภาคเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ผลงาน หรือมากกว่านั้นก็ได้ หรือพิจารณาตามความเหมาะสม ยิ่งมากยิ่งดี”

ถึงแม้ผลงานที่เสนอขอรับรางวัลไม่ได้รับรางวัลฯ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่เรื่องสำคัญคือ ได้มีความเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งถ้างานมีมาตรฐาน ก็เหมือนแข่งขันกับตัวเอง ในการทำงานทุกครั้งในแต่ละปี ต้องมีจุดที่เปรียบเทียบว่า ในปีนี้ จะดีกว่าปีที่แล้วอย่างไร คุณภาพของงานต้องดี งานจะดีได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการของ พช. หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมทำงานร่วมด้วย รวมถึงพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ และเราปฏิบัติมาเป็นอย่างดีแล้ว ฉะนั้นในปีนี้ก็ให้ความสำคัญกันมากขึ้น เนื่องจากงานของเราหลากหลายมาก และมีทั้งงานนโยบายที่ลงพื้นที่ไปใหม่ ๆ ก็อีกเยอะ เพราะฉะนั้นดูว่า งานไหนที่เข้าเกณฑ์ งานไหนที่เข้ากฎกติกา ที่จะสามารถส่งสมัครรับรางวัลได้ ก็ขอให้ช่วยกันวางแผน บางเรื่องบางผลงานที่ยังไม่ตรงประเด็น ปีนี้ ช่วยกันแก้ปัญหานั้น ก็ขอให้การประชุมวันนี้ เป็นไปอย่างราบรื่น และมีความสุขกับการประชุม และก็สุดท้ายปลายปี เราจะได้ไปชื่นชมกับผลงานที่เราส่งเข้ารับรางวัล”

สำหรับวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 เป็นวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ประกอบด้วย นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุปรียา กลิ่นสุวรรณ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ

เนื้อหาในการบรรยายให้ความรู้ เน้นย้ำในเรื่องแนวทางการสมัคร หลักเกณฑ์การประเมินรางวัล ตัวอย่างความสำเร็จของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นในแต่ละประเภท แนะนำการเลือกผลงาน/เป้าหมายที่โดดเด่น ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีการทำงานแบบเครือข่าย รวมทั้งเทคนิคการเขียนใบสมัครเพื่อให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจในการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่น ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการและทางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaborate)

กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาองค์การและสมัครขอรับรางวัลอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี

ข่าว : กพร.กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)