พช. ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนสู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้อำนวยการสำนัก กอง พัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของกรมการพัฒนาชุมชนในการเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 มี 4 ประการ ประการแรก เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น ประการที่สอง เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน ประการที่สาม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน และประเด็นที่สี่ เพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานในการครบรอบ 60 ปี ของกรมการพัฒนาชุมชน” และมีข้อสั่งการ “ให้หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ผลงาน หรือมากกว่านั้นก็ได้” ถึงแม้ผลงานที่เสนอขอรับรางวัลไม่ได้รับรางวัลฯ แต่เป็นการันตีว่า หน่วยงานได้ทำงานแบบมีกรอบ มีเกณฑ์ มีตัวชี้วัด มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน และมีการเชื่อมความสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนที่ได้ทำงานร่วมกันกับหน่วยงาน”

สำหรับวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 เป็นวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ประกอบด้วย นางศศิธร สีมาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ และนางสาวนวลจันทร์ แสงมณี นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ เนื้อหาในการบรรยายให้ความรู้ เน้นย้ำในเรื่องแนวทางการสมัคร หลักเกณฑ์การประเมินรางวัล ตัวอย่างความสำเร็จของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นในแต่ละประเภท แนะนำการเลือกผลงาน/เป้าหมายที่โดดเด่น ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีการทำงานแบบเครือข่าย รวมทั้งเทคนิคการเขียนใบสมัครเพื่อให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

  • รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ 
  • รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจในการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่น ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการและทางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaborate) 

กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาองค์การและสมัครขอรับรางวัลอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)