ประชุมเตรียมความพร้อม รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom Could Meeting)

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำข้อมูลประกอบการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านรูปแบบออนไลน์ (Zoom Could Meeting)

ผลงาน : สารัชไรซ์ แบรนด์ ขับเคลื่อนสู่ บุรีรัมย์ โมเดล ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ และเพื่อการตรวจสอบยืนยันผลงานอีกครั้ง ที่ประชุมจากกรมการพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง) ได้ให้ข้อเสนอแนะกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสรุปข้อมูลเพิ่มเติม ใน 3 ประเด็น ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ดังนี้

1) บทบาทของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมต้องมีความชัดเจน 

2) เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วม เช่น งานวิจัย นวัตกรรม สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Website Facebook Line รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกลุ่มกับเครือข่าย เป็นต้น

3) ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบจากการดำเนินการ (ควรแสดงตัวชี้วัดและผลการดำเนินการเป็นสถิติหรือตัวเลขที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบผลสำเร็จก่อน-หลัง)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)