ประชุมเตรียมความพร้อมการสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้แทนของสำนัก กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส่วนกลางเข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณา หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การประเมินผล ขั้นตอนการพิจารณา และการสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ประเภทภาครัฐ รวมทั้งการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ. 2564

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาครัฐ ประจำปี 2564 มีดังนี้

1) หน่วยงานภาครัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร อาทิ ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรรูปแบบใหม่ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยบริการที่เป็นรูปแบบพิเศษ

2) หน่วยงานที่ใช้อำนาจของรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ เป็นหน่วยงานที่ไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ การเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ใช้อำนาจรัฐหรือกลไกของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะ แบ่งเป็น 2.1) สภาวิชาชีพ 2.2) สถาบันภายใต้มูลนิธิ ซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการ 2.3) นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle – SPV)

3) องค์กรที่สมัคร ไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ครบตามจำนวนที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพคาดหวังก็สามารถสมัครได้เช่นกัน

4) หากคะแนนถึงเกณฑ์การตรวจประเมิน Site Visit องค์กรผู้รับการประเมินต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เอกสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ สามารถตรวจประเมินองค์กรที่ดำเนินการให้ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งในรูปแบบ Onsite และ/หรือ Online

5) หากได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาครัฐ จะต้องมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดขยายผล และต่อยอดความเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนแก่องค์กรอื่น ๆ

สำหรับข้อมูลที่ใช้สมัครเข้าร่วมประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ประเภทภาครัฐ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร และส่วนที่ 2 การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งมี 3 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 มิติตัวชี้วัดด้านโครงสร้าง มิติที่ 2 มิติตัวชี้วัดด้านกระบวนการ และมิติที่ 3 มิติตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์

 

(Visited 1 times, 1 visits today)