ประชุมพิจารณาข้อตกลงตัวชี้วัดฯ พช. ครั้งที่ 3

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดฯ รอบการประเมินที่ 2 ตัวชี้วัดงานทีม ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)