ประชุมทบทวนข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดรายทีม และตัวชี้วัดรายบุคคล รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดเพื่อพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้

1. ตัวชี้วัดรายทีม รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม

2. ตัวชี้วัดรายบุคคล รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก กอง และตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)