ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2564 ครั้งที่ 3

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report : AR) ของ PMQA หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม โดยมีวิทยากรภาคเอกชน นายถิระ ถาวรบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการคุณภาพ จำกัด (Quality Management Co,Ltd) สร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียน Application Report ให้กับคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)