ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และคณะทำงานการขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และคณะทำงานการขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส่วนกลางเข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาข้อมูลในร่างใบสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ประเภทภาครัฐ ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร และส่วนที่ 2 การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี 3 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 มิติตัวชี้วัดด้านโครงสร้าง มิติที่ 2 มิติตัวชี้วัดด้านกระบวนการ และมิติที่ 3 มิติตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์

ขั้น A มาตรฐานขั้นต่ำ

มิติที่ 1 มิติตัวชี้วัดด้านโครงสร้าง (Structural Indicator): แสดงถึงความตั้งใจหรือเจตจำนงในการเคารพสิทธิมนุษยชน และต้องการยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น โดยการยอมรับมาตรฐานระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่

 • การประกาศหรือแถลงนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน
 • การกำหนดผู้รับผิดชอบเฉพาะในการดำเนินงานกำกับการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ/หรือแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

มิติที่ 2 มิติตัวชี้วัดด้านกระบวนการ (Process Indicator) เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับเครื่องมือหรือวิธีการที่จะทำให้การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือให้เกิดผลตามนโยบายหรือแผนงานที่กำหนดไว้ มีการนำมิติด้านสิทธิมนุษยชนมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่

 • การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ/หรือแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติ
 • การปลูกฝัง สร้างการรับรู้ ความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 • การสร้างกลไก เครื่องมือ หรือช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้รับบริการรับรู้สิทธิเข้าถึงบริการของหน่วยงาน รวมทั้งมีช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก

มิติที่ 3 มิติตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (Outcome Indicator) เป็นการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน หรือความพยายามที่จะดำเนินการตามโครงการหรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สิทธิด้านต่าง ๆ เกิดผลขึ้นจริง ทั้งในแง่ของสิทธิมนุษยชนในแต่ละด้านหรือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่

 • มีการจัดทำโครงการ หรือกิจกรรม หรือการบริหารงาน โดยใช้สิทธิมนุษยชนเป็นฐาน (Human Rights based Approach)
 • การประเมินผลโครงการ กิจกรรม ตามข้อ 6
 • มีกลไก การตรวจตรา หรือเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ขั้น B มาตรฐานขั้นกลาง

ผู้สมัครเขียนนำเสนอโครงการ กิจกรรม หรือนวัตกรรมด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความโดดเด่น และดำเนินการมาแล้วไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ โดยเกณฑ์การเสนอโครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย

 1. กระบวนการ (ความเป็นมาและสภาพปัญหา ที่เชื่อมโยงกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ/หรือแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน/แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาสามารถระบุว่าโครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างชัดเจน และสามารถระบุประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม/ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า)
 2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 3. การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อการพัฒนางาน
 4. เพิ่มคุณค่าให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการ
(Visited 1 times, 1 visits today)