กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Ant i- Corruption Day)

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 10.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตจำนงในการบริหารงานตามนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตอย่างมุ่งมั่นของบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากร และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ  ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) อย่างต่อเนื่องทุกปี

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)