กรมการพัฒนาชุมชน คว้ารางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th)

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) พร้อมด้วย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง จำนวนทั้งสิ้น 33 รางวัล เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) หน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th)

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเน้นย้ำ 3 แนวทางสำคัญมุ่งสู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้าน “ข้อมูลแพลตฟอร์มกลาง พัฒนาบุคลากรภาครัฐ” เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐแบบครบวงจรในอนาคต รวมถึงต้องการเห็นประเทศไทยเป็น Digital Hub ในภูมิภาคอาเซียนและเป็น Hub ระบบ cloud โดยต้องการให้จัดเก็บข้อมูลเป็นดิจิทัล เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายรัฐ สามารถใช้งบประมาณอย่างประหยัด ได้ผลตรงตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันต้องเน้นความปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐบาลดิจิทัลให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องว่ามีประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างไร

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล เป็นรางวัลที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) มอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ผลคะแนนจากโครงการสำรวจฯ อันจะเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการต่อยอดในการนำข้อมูลจากผลการสำรวจฯ ไปใช้ในการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยต่อไป

ณ สโมสรทหารบก วิภาวี กรุงเทพฯ

ข่าว : กพร. กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)